دکتر شهرام رستم آبادی

About Me:

بوشهر، ابتدای بیسیم، ساختمان پزشکان مهر، طبقه دوم - تلفن: ۰۹۰۱۰۸۲۸۷۱۷

متخصص داخلی