آدرس:

بوشهر خیابان سنگی مجتمع درمانی محمد رسول الله روبروی دبیرستان حجا ۰۷۷-۳۵۵۵۸۰۸۰ ۰۷۷-۳۳۵۳۴۵۶۳

نوبت دهی:

روز زمان آدرس
  • شنبه 
  • 07:00 - 22:30 
  • 15:00 - 22:00 
  • از شنبه تا پنجشنبه برای نوبت دهی 
  • از شنبه تا پنجشنبه برای حضور پزشک در مطب 

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی