دکتر سودابه زنده بودی

آدرس:

بوشهر،خیابان سنگی،ساختمان پزشکان پارس،طبقه ۳ تلفن: ۰۷۷-۳۳۵۴۰۴۰۱ -- ۰۹۳۹۳۷۱۳۱۵۱

متخصص داخلی