دکتر آذرخش باربد

آدرس:

بوشهر - خیابان رئیسعلی دلواری - کلینیک ایثار دکتر اذرخش باربد و مطب شخصی: سنگی (خیابان امام خمینی) تلفن : 33553874

متخصص بیهوشی