معرفی دستگاه های موجود در آزمایشگاه رازی

دستگاه هماتولوژی Sysmex CA1500

دستگاه هورمون Elecsys E411

 

 

 

دستگاه Sebia Capillary

دستگاه الکتروفورز Hydrasys

 

 

 

دستگاه بیوشیمی اتوآنالایزر Mindray BS380

دستگاه هورمون، ایمونولوژی و سرولوژی Dynex

 

 

 

 

دستگاه بیوشیمی اتوآنالایزر Global 240

دستگاه هورمون، ایمونولوژی و سرولوژی اتوآنالایزر Chorus

 

 

 

 

دستگاه بیوشیمی الکترولیت Carebia & Caretiom

دستگاه رگ یاب

بخش خونگیری آزمایشگاه رازی مجهز به دستگاه ردیاب می باشد.