درباره ما

منشور اخلاقي آزمايشگاه پاتوبيولوژي رازي

ما اعتقاد داریم که:

1-  فرهنگ پاسخگو بودن در مقابل ارباب رجوع از بسترهای تعالی خدمت ماست.
2- در هر شرایطی اصول اخلاقی و صفات معنوی باید حاکم باشد.
3- خدمات مناسب آزمایشگاه و روابط بین ما و مردم را تقویت نموده و سلامت و بهداشت جامعه را تامین می‌نماید.
4- رعایت ادب، بردباری، عدالت و انصاف مزیت و موفقیت می‌باشد.
5- با محور قراردادن «ارتقاي مستمر کیفیت» و انجام امور به صورت مشارکتی و گروهی، نیازها در حال تغییر
مشتریان را شناسایی نموده و برای تحقق اهداف سازمان در راه رسیدن به دورنمای بهتر کوشا باشیم.
6- کارکنان آزمایشگاه بعنوان ارزشمندترین سرمایه با برخورد شایسته و رفتار و کردار پسندیده و رضایت کامل
ارباب رجوع را که یقیناً موجب رضای خداست هدف قرار می‌دهند.
7- حفظ اسرار و امانتداری و پیگیری دقیق و بموقع خواسته‌های قانونی مراجعین.
 

كاركنان آزمايشگاه پاتوبيولوژي رازي