دستورالعمل براي گرفتن خلط

راهنماي نمونه گيري خلط

 

لطفاً قبل از انجام نمونه گيري موارد زير را مطالعه فرمائيد:

 

* نمونه صبحگاهي بهتر است و ترجيحا ناشتا باشيد.

* لازم است قبل از گرفتن خلط، دهان بيمار چند بار با آب معمولي شسته شود نفس عميقي از راه بيني

كشيده و براي لحظه اي نفس خود را در سينه حبس نمايید و سپس با سرفه عميق خلط خود را در ظرف

مخصوص تخليه نمايد.

* درصورتي كه امكان جمع آوري نمونه خلط با سرفه كردن فراهم نشد ميتوانيد از غرغره آب استفاده كنيد.

*سعي كنيد نمونه، آب دهان نباشد، آب دهان شفاف و آبكي است ولي خلط چسبندگي دارد.

*در صورت نمونه گيري در منزل، صبح پس از بيدار شدن از خواب و قبل ازمـصرف هرگـونه غـذا، با

سرفه اي عميق خلط خود را خارج و در ظرف مخصوص تخليه نمائيد و در كوتاهترين زمان ممكن به بخش

نمونه گيري تحويل دهيد.

* در حين حمل ظرف از منزل، نمونه خلط از گرما و نور مستقيم آفتاب دور نگهداشته شود.

* اگر در حال مصرف دارو خاصي هستيد آزمايشگاه را مطلع سازيد.

* حداقل حجم نمونه 2 ميليليترباشد (5-3 ميلي ليتربهتراست )

نگهداري وحمل ونقل نمونه :

* نمونه در ظرف درب بسته(پيچ دار) تهيه شده و در دماي 8-2 درجه نگهداري شده و همان روز به

آزمايشگاه منتقل شود. هنگام حمل نمونه دور از گرما و نور مستقيم آفتاب باشد.

* درتمام مراحل نمونه گيري از دستكش يكبار مصرف استفاده شود.

توجه شما به نكات ياد شده باعث افزايش صحت و دقت آزمايش خواهد شد.